Aydınlatma Metni

Logo-yesil-arkaplan

Yaşamdan Yana Derneği Etkinlik Katılımcılarına Ait Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak “Yaşamdan Yana Derneği (Metin boyunca dernek olarak anılacak)” veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Dernek tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu;

Yaşamdan Yana Derneği: Seyrantepe Mah. Başçavuş Sk. No:3/c Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden ilgili mevzuat gereği kurulmuş Derneği;

Veri Sahibi: Yaşamdan Yana Derneği’nin düzenlediği etkinliklere ait formları kendi adına dolduran katılımcıyı;

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi;

Veri Sorumlusu: Yaşamdan Yana Derneğini (Bundan sonra Dernek olarak anılacaktır);

Sözleşme Makamı: STGM Derneği tarafından yürütülen hibe sözleşmelerinde taraf olan fon sağlayan kurumu,

Destekçi Kuruluş: Etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan donör kuruluşu,

ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca katılımcı, muhatap, üye, bağışçı, eğitim alan ve/veya dernek çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Dernek tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin işlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde Derneğin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir:

 • Dernek tarafından organize edilen eğitimler, toplantılar, seminerler, teknik destekler, basılı ve çevrimiçi yayınlar, araştırmalar gibi faaliyetler için başvuru almak,
 • Bu başvuruları değerlendirmek,
 • Bu başvurulara ait iletişimi sağlamak ve yürütmek,
 • Bu hizmetlerin gerçekleşmesi için gerekli seyahat ve konaklama gibi üçüncü taraflardan hizmet temin etmek,
 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak verilerinizin kaydını sağlamak,
 • Dernek Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Katılım, haberleşme, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak,
 • Dernek hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak,
 • Dernek faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından faydalanma imkânı sunmak,
 • Etkinlik kapsamında öngörülen amaçların yerine getirilmesi ve denetlenmesi için kimlik ifşa edilmeden anonimleştirilerek raporlama çalışmalarında kişisel veri ve bilgileri değerlendirmek ve analiz etmek,
 • Veri sahibinin talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapmak,
 • Dernek tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve bu amaçla verileri muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Dernek ve Destekçi Kuruluş tarafından gerçekleştirilen her türlü etkinlik ile ilgili bildirimleri yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve iletişim koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri bildirmek.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Derneğin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde başta var ise Destekçi  olmak üzere gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, dernek yöneticileri/çalışanları, Google, Microsoft, Digital Ocean gibi merkezleri yurtiçi yada yurtdışında bulunan çevrimiçi hizmet sağlayıcıları), hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları (hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler), Destekçi Kuruluşun bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel veriler yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde ve yürütülen etkinlikler kapsamında Destekçi Kuruluşa raporlama amacıyla aktarılır. Destekçi Kuruluş yurt içinde olabileceği gibi yurt dışında yerleşik de olabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Dernek kişisel verilerinizi işbu katılım formu, etkinlik kayıt formu, geri bildirim formları gibi kanallarla edinir

Kişisel veriler ad-soyad, yaş gibi kimlik bilgileri, eposta adresi, ikamet yeri, telefon numarası, sosyal medya hesapları gibi iletişim bilgileri ve sair diğer bilgileri içerir. Bu kişisel verileri Veri Sahibi kendi inisiyatifi doğrultusunda verir. Derneğin faaliyetlerinde kullanılan bu veriler KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve/veya aktarılabilir.

Kayıtları Saklama Süresi

Kişisel veriler, verilerin toplandığı faaliyetin yürütüldüğü projenin sözleşmesinin öngördüğü saklaması süresi veya ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen startlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Veri sahibi kişisel verileriyle ilgili her türlü soru ve görüşü için yasamdanyanadernegi@gmail.com adresinden Veri sorumlusu Derneğe ulaşabilir. Yine arzu edildiği takdirde, yasamdanyanadernegi@gmail.com adresine bildirerek kişisel verilerin veri tabanından silinmesini talep edilebilir.

Ayrıca eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri düzeltmek veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verileri güncellemek için yasamdanyanadernegi@gmail.com adresiyle Veri Sorumlusuna başvuruda bulunulabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.