Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Logo-yesil-arkaplan

AMAÇ

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika olarak anılacaktır.) amacı, Yaşamdan Yana Derneği’nin (Dernek olarak anılacaktır.) rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyum sağlanarak rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede tavrını açıkça belirlemektir.

Politika aynı zamanda, Derneğin ilişki içerisinde bulunduğu veya bulunacağı tüm kişi, kurum ve kuruluşlar için rehber olma özelliği taşımakta ve taraflarca yapılacak işbirliklerine ilişkin çalışmaların özünü teşkil eden etik ilkeleri içermektedir.

KAPSAM

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Derneğin Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm üyelerini, çalışanlarını, dernek adına hareket eden ve derneğe hizmet veren tüm işbirlikçileri ve hizmet, mal alınan firmaları, çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Dernek adına görev yapan kişi ve kuruluşlarını (işbirliği ortakları) kapsamaktadır. Bu Politika; Yönetim Kurulu ve tüm üyeler tarafından benimsenen Bireysel Etik Davranış Kuralları’nın, mücadeleye ilişkin iç düzenlemelerin, Dernek mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

TANIMLAR

Rüşvet; bir kişinin, üçüncü bir kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve belirli bir çıkar sağlamasıdır.

Yolsuzluk ise; doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Derneğin Yönetim Kurulu sorumludur. Dernek üyelerinin bu ilkelere aykırı hareket etmesi sonucu yaptırım uygulanmaktadır. Bu gibi durumları inceleme yetkisi, Derneğin

Yönetim Kuruluna aittir. Derneğin Yönetim Kurulu, rüşvet ve yolsuzluk da dahil olmak üzere şüpheli gördüğü veya tereddüt ettiği durumları veya bu konuda iletilen şikayetlere ilişkin konuları titizlikle inceleyerek bu konuda bir rapor sunar ve gerekli yaptırımları uygular.

POLİTİKA İLKELERİ

Tüm üyeler, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun hareket eder. Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin, üyeler tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar. Dernek her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu politikanın kapsamında yer alan kişi ve kurumlar, rutin bir işlemi ya da süreci güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edemez.

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamak olup bağış ve yardımların amaç doğrultusunda kullanılması esastır. Derneğin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiş olup üçüncü şahıslarla ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi, herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması esastır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Dernek üyelerine duyurulmuş ve Derneğin internet sitesinde sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasından Dernek Yönetimi Kurulu sorumludur. Dernek Yönetimi Kurulu bu politika metnini kabul eder ve uygulanması için gerekli ortamı sağlar. Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir. Tüm Dernek üyeleri belirlenen politikalara uyum sağlamakla, görevli oldukları alanlarda bu riskleri yönetmekle, politikaya aykırı bir davranış veya uygulama ile karşılaşması halinde yönetim kuruluna bildirmekle sorumludur.

POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR

Tüm Dernek üyeleri; bu Politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele mevzuatına uymakla yükümlüdürler. Dernek üyelerinin bu Politikada yer alan kurallara aykırı hareket etmesi durumunda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatına uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir.

EĞİTİM

Bu Politika Dernek internet sitesinde herkesin erişimine açıktır. Derneğin konuya verdiği önem dolayısıyla tüm üyelerrüşvet ve yolsuzlukla mücadele eğitimi almaya teşvik edilirler.

DEFTER VE KAYITLAR

Yürürlükte olan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuatımız, tamamlanmamış ve yanlış malî kayıtlama yoluyla yapılan gizli rüşveti engellemede defterler, kayıtlar ve iç finansal kontroller için bazı kıstaslar geliştirmiştir. Dernek, derneğin işlemlerini ve varlıklarını eksiksiz olarak yansıtmak için düzenli bir şekilde tutulmuş kayıtlara ve defterlere sahiptir.

BİLDİRİM VE ONAY

Dernek üyeleri, şüpheli bir durum ile karşılaştıklarında, söz konusu şüpheli davranış içinde bulunan ilgili herkesi, üyeleri veya yöneticileri olsa dahi yasamdanyanadernegi@gmail.com adresinden Dernek Yönetim Kurulu’na ihbarda bulunmaları gerekmektedir. Yasal düzenlemelere, etik kurallara ve dernek mevzuatına aykırı durumları ihbar eden ve şikâyette bulunan kişilerin bu nedenle zarara uğramayacakları Yaşamdan Yana Derneği Yönetim Kurulu tarafından garanti altına alınmaktadır. Bu kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları şikâyet veya ihbar nedeniyle –kasıtlı veya iftira olarak tanımlanabilecek bir durum değilse– herhangi bir zarara uğramalarının engellenmesi esastır.

GÖZDEN GEÇİRME

Bu Politika düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve Derneğin internet sitesinde ilan edilir.

YÜRÜRLÜK

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Dernek Yönetim Kurulu’nun onaylaması ve yayınlanmasını müteakiben yürürlüğe girer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.