Yaşamdan Yana Derneği Tüzüğü

Logo-yesil-arkaplan

Madde 1

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı Yaşamdan Yana Derneğidir, kısaltması Yaşamdan Yana’dır.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 2

Açıklamalar, kısaltmalar

Bu Tüzükte geçen:

Dernek: Yaşamdan Yana Derneği’ni,

Tüzük: Yaşamdan Yana Derneği Tüzüğünü,

ifade eder.

Madde 3

Derneğin Amacı

Yaşamdan Yana derneği tüm canlıların yaşama hakkını savunarak sürdürülebilir bir gelecek için etik seçimler yapmayı hedefler.

Tüm ayrımcılık ve şiddet biçimlerinin kesişimsel olduğu ve birbirlerinden beslendikleri gerçeklerinden yola çıkarak; adaletli bir yaşam sürdürmemizin tek yolunun, hayatımızda bilerek ya da bilmeyerek uyguladığımız / uygulanmasına katkı sağladığımız şiddet pratiklerinin tümünün önce farkına varmaktan, sonra da bu pratikleri sürdürülebilir ve etik seçimlerle değiştirmekten geçtiği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlar.

Madde 4

Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 • Dernek hayvanların yararına olacak şekilde kampanyalar düzenleyebilir, mevcut kampanyalara dahil olabilir.
 • Sürdürülebilir yaşam pratikleri ile ilgili kampanyalar düzenleyebilir, mevcut kampanyalara destek olabilir.
 • Sürdürülebilir tarım pratikleri ile ilgili kampanyalar düzenleyebilir, mevcut kampanyalara dahil olabilir.
 • Sosyal medya kanallarında dernek faaliyetleri, projeleri, kampanyaları ile ilgili duyuru, reklam ve promotion yapabilir, bu alanlardan destek alabilir.
 • Devlet kurumları, Özel kurumlar ya da Belediyeler tarafından düzenlenen, dernek değerlerine ve amaçlarına uygun projelere katılabilir, bu projeler nihayetinde gelir elde edebilir
 • Avrupa Birliği tarafından düzenlenen dernek değerlerine ve amaçlarına uygun projelere katılabilir, bu projeler nihayetinde gelir elde edilebilir.
 • Hayvanların kullanımı ile ilgili eğitimler, bilgilendirmeler hazırlayıp talep eden kurumlarda ya da kendi uygun gördüğü mecralarda bu eğitimi verebilir.
 • Ekolojik, sürdürülebilir bir yaşam ile ilgili yapılması gerekenler hakkında eğitimler, bilgilendirmeler hazırlayıp talep eden kurumlarda ya da kendi uygun gördüğü mecralarda bu eğitimi verebilir.
 • İklim krizi, nesli tükenen hayvanlar, sürdürülebilir tarım ile ilgili eğitimler, bilgilendirmeler hazırlayıp talep eden kurumlarda ya da kendi uygun gördüğü mecralarda bu eğitimi verebilir.
 • Hayvanların özgürce yaşayabileceği doğal alanlar kurulabilir ve mevcut alanlar desteklenir.
 • Ekolojik, sürdürülebilir, zehirsiz tarım alanları oluşturulabilir ve mevcut alanlar desteklenir..
 • Hayvanların yasalarla korunması için gerekli yasal düzenlemelere destek olur.
 • Üyeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni üye kazanımı hedefiyle yemekli toplantılar, belgesel gösterimleri, konser, kermes, balo, tiyatro, sergi, atölyeler, tadım etkinlikleri, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
 • Yerli ve Yabancı bilim insanları ve kuruluşları ile ilişki kurar, konferans ve seminerler düzenler, mevcut etkinliklere katılır ve konferanslar düzenler.
 • Gerekli görüldüğünde şube açar, bu şubenin işletilmesi için gerekli komisyonları kurar.
 • Derneğe gelir sağlamak adına bakkal, pastane açıp, Dernek tarafından belirli bir alanda yapılan sürdürülebilir tarım ile yetiştirilen ürünlerin satışından ya da üyeler tarafından yapılan ürünlerin satışından gelir elde edebilir.
 • İktisadi işletme kurabilir.
 • Dernek tüm duyurularını eposta aracılığı ile ya da sosyal medya üzerinden (instagram, Facebook, twitter gibi) gerçekleştirir.
 • Ekolojik yaşam pratikleri için, çeşitli resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 • Organik ve ekolojik tarımın kullanımına ve gelişimine katkıda bulunmak ve ekolojik tarım ürünlerine olan talebi arttırma çalışmaları, yerel ve uluslararası düzeyde ekolojik tarım faaliyetleri, ekolojik tarım ile ilgili projeler üretip geliştirmek, ilgili projelere danışmanlık hizmeti sunmak
 • Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması için faaliyet ve araştırmalar yapılmak, yerel ve uluslararası düzeyde yenilenebilir enerji faaliyetlerine ve projelerine katılmak, üretmek ya da projelere danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Ekolojik turizm faaliyetlerinin yaygınlaşması ve tanıtımı için etkinlikler ve kampanyalar yapmak,
 • Iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde, adaptasyon ve azaltım ile ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmalar ve araştırmalar yapmak, iklim değişikliği ile ilgili projeler yapmak, mevcut projeleri desteklemek ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Ekolojik yaşamın etkinleştirilmesi ve yaygınlaşması için araştırmalar yapmak, bireylerin demokratik topluma katılımını sağlamak, konu ile ilgili doğrudan veya dolaylı uzmanlığı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile işbirlikleri yapmak, ortaklaşa veya tek başına, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, kapasite geliştirme ve bilinçlendirme kampanyaları yürütmek,
 • Dernek gerekli gördüğünde ihtiyaç sahibi kişi veya grupların, sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla dernek varlığından ya da farklı kurumlarla işbirliği yaparak sağlayacağı imkanlarla, nakdi ya da niteliği önceden belirlenmiş ayni yardım şeklinde karşılıksız burs desteğinde bulunabilir. Burs Yönergesi oluşturulması ve yönerge hükümlerinin uygulanmasına yönetim kurulu yetkilidir.
 • Tür ve ırk ayrımı yapmadan tüm hayvanları ve haklarını korumak, var olan hakların geliştirilmesini sağlamak ve uygulanabilirliğini arttırmak. Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin araştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmak, tüm hayvanların tür ayırt etmeksizin yaşam hakkını savunmak, bu konuda araştırmalar yapmak, proje hazırlamak, gerektiğinde hukukî mücadele yürütüp, davalar açmak veya açılmış bulunan davalara davacı veya davalılar yanında müdahil olmak.

Madde 5

Dernek Yönetim Kurulu

Genel Kurulda yönetim kurulu seçilmiştir.

 • Nilgün Engin (Başkan)
 • Canan Uğur (Başkan Yardımcısı)
 • Merve Çelik (Sayman)
 • Ercan Balcı (Sekreter)
 • Berna Köse (Üye)

Madde 6

Üyelik

Fiili ehliyete sahip ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyip bu yolda çalışmayı kabul eden, vegan olduğunu beyan eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe üye olmak isteyen kişi üyelik başvuru formundaki tüm bilgileri doldurmalı ve üyelik başvuru formu ile birlikte iletilecek olan Bireysel Etik Davranış Kurallarını okuyup onayladığını iletmelidir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca ilgili ayın ya da takip eden ayın toplantısında üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyelere yapılacak yazılı bildirimler bizzat tebliğ edilebileceği gibi SMS ile ya da üyenin beyan ettiği eposta veya ev adresine gönderilmekle de bildirim yapılabilecektir. Üyeler, üyelik başvurusu ile beyan ettikleri iletişim bilgilerine ilişkin değişiklikleri 15 gün içinde dernek başkanlığına bildirmek zorundadır. Üyenin ihmali durumunda, mevcut adrese yapılacak bildirimler usulüne uygun yapılmış sayılacaktır.

Onursal Üyeler yabancı gerçek kişilerden ve 18 yaş altı kişilerden oluşabilir, Dernek toplantılarına katılabilir. Ancak bu üyeler oy kullanamayacakları gibi, Dernek organlarına da seçilemezler.

Yönetim Kurulu, Onursal Üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde Onursal Üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.

Madde 7

Üyelikten Çıkma

Derneğin tüm üyeleri istedikleri zaman yazılı taleple (dilekçe ile) üyelikten ayrılabilirler. Üyelikten ayrılan kişi Dernek defterine işlenir.

Üyelikten ayrılma kişinin birikmiş aidat borçlarını silmez.

Madde 8

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yetkili olmadığı halde dernek adına ve hesabına faaliyet ve tasarruflarda bulunmak,
 • Derneğin aidat ücretini yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ve her halükarda 1 yıl ödememiş olmak,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 • Üye olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir kimseye ayrımcılık, fobiklik ve şiddet içeren söz, tavır ve davranışlarda bulunmak,
 • Vegan olduğunu beyan ettiği halde veganlığın gereklerine aykırı tutum sergilemek,
 • Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareket edenler ile dernek imaj ve duruşunu rencide eden tutum ve davranışlar içinde bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin ya da birden fazlasının tespiti halinde yönetim kurulu kişiden, yedi (7) gün içerisinde yazılı olarak sunacağı veya sözlü olarak tutanağa geçirilebilecek öz savunmasını ister ve süresi içerisinde savunma yapmadığı takdirde mevcut haliyle karar alınacağını ihtar eder. Nihayetinde üye, Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda alınan karar ile üyelikten çıkarılabilir.

Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden itibaren başlamak üzere on beş (15) iş günü içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurula yazılı itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Üyenin süresi içerisinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin “Üye Kayıt Defterinde”ki kaydını siler ve çıkarılan üye dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelere yapılacak savunma istemi; bizzat tebliğ edilebileceği gibi SMS ile ya da üyenin beyan ettiği eposta veya ev adresine gönderilmekle de bildirim yapılabilecektir. Üyeler, üyelik başvurusu ile beyan ettikleri iletişim bilgilerine ilişkin değişiklikleri 15 gün içinde dernek başkanlığına bildirmek zorundadır. Üyenin ihmali durumunda, mevcut adrese yapılacak bildirimler usulüne uygun yapılmış sayılacaktır.

Madde 9

Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda listelenmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Madde 10

Genel Kurul

Genel kurul, derneğin en geniş karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 • Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ağustos ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 • Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Genel kurul çağrıları eposta ile ya da sosyal medya üzerinden yapılır.

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 11

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

Aylık olarak toplantı yaparak derneğin aktivitelerini, bütçesini ve üyelerden gelen talepleri değerlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 • Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarını yapmak ve gelecek dönem bütçesini hazırlamak ve genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve genel kurul onayına sunmak,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, ve açılan şubeleri denetlemek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Denetim kurulu ile birlikte çalışmak

Madde 12

Denetim Kurulu

Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak yönetim kurulunca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde seçim sırasında aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 • Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini kontrol eder.
 • Denetim kurulu defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
 • Denetim kurulu yılda 1 kere yukarıda belirtilen iç denetimi yapar ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 • Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 13

Derneğin Borçlanma Usulleri ve İç Denetim

Borçlanma usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ya da yurt dışından borçlanma yapabilir. Bu borçlanma banka kredilerine başvurularak kredili mal ve hizmet alımları konularında olabileceği gibi üyelerin ve kurumların desteği ile nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

İç denetim:

Madde 12’de de belirtildiği üzere, iç denetim yılda 1 kere olmak üzere Denetim Kurulu tarafından yapılır. Raporlar yönetim kurulu ile paylaşılır ve sonuçlar Genel Kurulda tüm üyelere sunulur.

Madde 14

Derneğin gelir kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye aidatı: Dernek üyelik aidatı üyelere kolaylık sağlamak amacıyla 6 ayda bir olarak toplanacaktır ve tutar dernek merkezinin idame ettirilmesini sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Üyelik aidatı 6 ayda bir 300 TL olmak üzere toplam 600 TL’dir. Üyelik aidatları Haziran ve Aralık aylarının on beşinci (15.) gününe kadar ödenmek zorundadır. Giriş aidatı yıllık aidat tutarının yarısıdır (300 TL). Öğrenci olan üyeler bu miktarın %50’sini öder. Ölüm hali dışında, ödeme tarihlerinden önce üyelikten çıkan veya çıkarılan kişilerin bulunduğu döneme ilişkin aidat ödentisi borcu, üyeliğinin sona erdiği tarih itibariyle muaccel olacaktır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yahut zorunlu kılmaya genel kurul yetkilidir,
 • Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %20’si yıllık olarak genel merkeze gönderilir,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, kermes, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 • Başvurulan projeler neticesinde alınan fonlar,
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Diğer gelirler.

Madde 15

Defterler

Derneğin Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri tutar

Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri ve derneğe giriş tarihlerini içeren defterdir.

Karar defteri: Yönetim Kurulu kararlarının tarih ve numara sırasıyla yazıldığı defterlerdir.

İşletme Hesabı defteri: Gelir ve gider kayıtlarının tutulduğu defterdir.

Evrak Kayıt defteri: Evrakların kaydedildiği defterdir.

Madde 16

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ağustos ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 17

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 18

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 19

Eksik Hüküm

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.